Privacybeleid

Document met beleidsregels en activiteiten op het gebied van informatiebeveiliging

Op deze pagina wordt beschreven hoe de persoonsgegevens van de gebruikers worden verwerkt, die deze site raadplegen. Het pravicybeleid voldoet aan de geldende normen inzake persoonsgegevens, in het kader van de EU-Verordening 2016/679, en wordt alleen verstrekt voor deze website en niet voor andere websites, die eventueel door de gebruiker via onze links worden geraadpleegd.

De “houder” van de verwerking

Na raadpleging van de site kunnen gegevens verwerkt worden die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare personen. De “houder” van hun verwerking is Tenacta Group Spa met vestiging in via Piemonte 5/11, 24052 Azzano San Paolo (Bergamo), BTW nr. en Fiscaal nr.: 02734150168 C.C.I.A.A. van Bergamo R.E.A. nr. 318318 – Maatschappelijke Kapitaal € 20.640.000 Voll. Gest.

Plaats van verwerking van de gegevens

De verwerkingen die verband houden met de webdiensten worden alleen verzorgd door technisch personeel van het Kantoor dat met de verwerking belast is, of door eventuele personen die belast zijn met occasionele onderhoudswerkzaamheden. Geen enkel gegeven dat voortkomt uit de webdienst wordt meegedeeld of verspreid.

Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking

De persoonsgegevens die verstrekt worden door de gebruikers die verzoeken indienen, diensten of producten wensen te gebruiken, die via de site worden aangeboden, of bijkomende informatie wensen te ontvangen, worden alleen gebruikt om te reageren op deze verzoeken of voor de orderafhandeling en worden alleen aan derden meegedeeld indien het voor dit doel is vereist. De rechtsgrond voor deze verwerkingen is de noodzaak om een overeenkomst uit te voeren, waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker kunnen de gegevens gebruikt worden voor het versturen van reclame e-mails die verband houden met bijkomende offertes van producten of diensten van de houder. De rechtsgrond van deze verwerking is de toestemming die vrijelijk door de betrokkene wordt gegeven. Buiten deze veronderstellingen worden de navigatiegegevens van de gebruikers enkel bewaard, zolang het nodig is voor het beheer van de verwerkingsactiviteiten en binnen de grenzen, vastgesteld door de wet.

Soorten verwerkte gegevens

Navigatiegegevens

De computersystemen en software procedures die worden gebruikt voor de werking van deze website, verwerven een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een normale uitvoering. De overdracht van deze persoonsgegevens is een impliciet onderdeel van de internet communicatieprotocollen. Het gaat om informatie die niet wordt verzameld met als doel deze te associëren met de geïdentificeerde personen, maar die door haar eigenschappen, middels bewerking en vergelijking met gegevens verkregen door derden, zou kunnen leiden tot de identificatie van de gebruikers. Deze categorie gegevens bevat onder andere de IP-adressen of de domeinnamen van de computers van degenen die verbinding maken met de site, de URI (Uniform Resource Identifier) adressen van de aangevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de gebruikte methode voor het aanvragen bij de server, de grootte van het bestand verkregen met het antwoord, de numerieke code van het antwoord van de server (successful, error, etc.) en andere parameters van het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het verkrijgen van anonieme statistieken met betrekking tot het gebruik van de website en om de juiste werking ervan te controleren en worden direct nadat deze verwerkt zijn, verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de aansprakelijkheid te bepalen in het geval van een hypothetisch computermisdrijf dat schade toebrengt aan de Website.

Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens

Door de facultatieve, expliciete en vrijwillige verzending van e-mails naar de adressen, aangeduid op de site, worden het adres van de afzender en eventuele andere persoonsgegevens verworven, vereist om te reageren op de verzoeken.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die alleen na autorisatie op de harde schijf van de computer worden geplaatst. De cookies dienen om de analyse van het webverkeer te stroomlijnen of te melden wanneer een specifieke site wordt bezocht en stellen de webapplicaties in staat informatie naar afzonderlijke gebruikers te sturen. Geen enkel persoonsgegeven wordt via cookies door de site verworven. Er worden geen cookies gebruikt voor de overdracht van persoonlijke informatie, noch worden permanente cookies van ongeacht welk type gebruikt, m.a.w. systemen voor het traceren van de gebruikers. Het gebruik van de sessiecookies is strikt beperkt tot de overdracht van identificatie-elementen van de sessie (bestaande uit willekeurige nummers gegenereerd door de server), vereist om de site veilig en doeltreffend te kunnen exploreren. De sessiecookies, gebruikt in deze website, voorkomen het gebruik van andere technologieën die de privacy van de gebruikers in gevaar kunnen brengen en laten de verwerving van de persoonsgegevens van de gebruiker niet toe.

Facultatief karakter van de gegevensverstrekking

Los van hetgeen gespecificeerd is voor de navigatiegegevens, kan de gebruiker vrij zijn persoonsgegevens verstrekken om de door de houder aangeboden diensten aan te vragen. Als deze gegevens niet worden vertrekt, is het mogelijk dat het gevraagde niet kan worden verkregen.

Verwerkingswijze en bewaartijden van de gegevens

De persoonsgegevens worden met geautomatiseerde instrumenten verwerkt gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld. Er worden specifieke veiligheidsmaatregelen in acht genomen om gegevensverlies, onrechtmatig of onjuist gebruik en niet geautoriseerde toegang te voorkomen. De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden, die in dit pravicybeleid worden aangeduid, en zullen worden verwijderd aan het einde van deze periode, tenzij de gegevens moeten worden bewaard wegens wettelijke verplichtingen of om rechten te doen gelden voor een rechtsprekende instantie.

Rechten van de belanghebbenden

Binnen de grenzen en onder de voorwaarden die door de wet zijn vastgelegd, is de houder verplicht om te reageren op de verzoeken van de belanghebbende met betrekking tot persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. In het bijzonder op basis van de huidige wetgeving:
  1. De belanghebbende heeft het recht om van de houder van de verwerking de bevestiging te ontvangen of al dan niet een verwerking van zijn persoonsgegevens in uitvoering is en om in dat geval toegang tot zijn persoonsgegevens en tot de volgende informatie te krijgen:
  1. De belanghebbende heeft het recht om, zonder ongerechtvaardigde vertraging, de correctie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen van de houder van de verwerking. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de belanghebbende het recht om de aanvulling van de onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, ook door een aanvullende verklaring te verstrekken.
  2. De belanghebbende heeft het recht om, zonder ongerechtvaardigde vertraging, de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen van de houder van de verwerking, die is verplicht om, zonder ongerechtvaardigde vertraging, de persoonsgegevens te verwijderen, binnen de grenzen en in de omstandigheden bedoeld door de geldende normen. De houder van de verwerking deelt aan elke ontvanger van de persoonsgegevens de eventuele correcties, verwijderingen of beperkingen van de verwerking mee, binnen de grenzen en in de vorm, voorgeschreven door de van kracht zijnde wetgeving.
  3. De belanghebbende heeft het recht om van de houder van de verwerking de beperking van de verwerking te verkrijgen.
  4. De belanghebbende heeft het recht om in een algemeen gebruikt en gestructureerd formaat, leesbaar door een automatisch systeem, zijn persoonsgegevens te ontvangen die hij aan een houder van persoonsgegevens heeft verstrekt en hij heeft het recht die gegevens naar een andere houder van persoonsgegevens te zenden zonder dat de houder, die ze hem heeft verstrekt, dit kan verhinderen.
Om de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, moet de belanghebbende via het onderstaande adres een verzoek indienen. Via dit adres kan ook met de Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming contact worden opgenomen: TENACTA GROUP SPA Via Piemonte 5/11, 24052 Azzano San Paolo (BG) of via het e-mailadres dpo@tenactagroup.com. De huidige versie van dit pravicybeleid werd bijgewerkt op 17 mei 2018.